Manjinski izbori u maju

Piše: P-portal.net

Odlukom Vlade RH na području gradova, opština i županija biraće se 7. maja članovi veća i predstavnici nacionalnih manjina

Manjinski izbori
Foto: Izbori.hr

U nedjelju, 7. maja 2023. godine održat će se šesti po redu izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u gradovima i općinama, županijama i Gradu Zagrebu.

Pravo izaći na izbore, birati i biti biran, imaju svi državljani Republike Hrvatske pripadnici nacionalnih manjina s prebivalištem na području jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode. Provjera upisa u registar manjinskih birača može se obaviti u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba i to prema mjestu prebivališta, najkasnije do 26. aprila.

Vijeća nacionalnih manjina biraju se u onim gradovima i općinama u kojima pripadnika neke nacionalne manjine ima najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu, odnosno tamo gdje neka nacionalna manjina broji više od 200 pripadnika, te u županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika neke nacionalne manjine. Manjinska vijeća na nivou županije broje 25 članova, u gradovima 15, a u općinama 10 članova.

U općinama, gradovima i županijama u kojima nema dovoljno pripadnika neke manjine da bi se formiralo manjinsko vijeće, ali ih ima najmanje 100, biraju se manjinski predstavnici.

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasanjem na period od četiri godine.
Više vijeća radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa mogu osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina. Više od polovine vijeća nacionalnih manjina područne (regionalne) samouprave mogu osnovati nacionalnu koordinaciju vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje nadležnost manjinskih vijeća. Manjinska vijeća imaju pravo:
– predlagati tijelima općine, grada i županije mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata tijelima koja ih donose, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
– isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima općina, gradova i županija;
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela općine, grada i županije, a tiče se položaja nacionalne manjine;
– davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjena nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Do sada je izlaznost na manjinske izbore bila vrlo slaba, prvenstveno zbog slabe informiranosti o nadležnosti, ulozi i značaju manjinskih vijeća i predstavnika u očuvanju i jačanju manjinskih identiteta, zbog medijske nezainteresiranosti za ove izbore kao i nedovoljne i slabe kampanja samih učesnika ovih izbora.


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: