Reagiranje: Grad Karlovac nije nadležan za naknadu oduzete imovine

Piše: P-portal.net

Ured gradonačelnika Grada Karlovca obratio se P-portalu vezano uz članak „Nezaštićenim stanarima prijeti zaštićena zgrada“

03.01.2015., Karlovac - Zgrada Gradske uprave Grada Karlovca.

Pročelnik Ureda gradonačelnika Grada Karlovca Stjepan Mrežar obratio se P-portalu vezano uz članak Marina Bakića objavljenog pod naslovom „Nezaštićenim stanarima prijeti zaštićena zgrada“ na P-portalu 8. 2. 2021.

Reagiranje prenosimo u cijelosti.

„Za nekretninu u Karlovcu, Radićeva 15 – tzv. Palača Drašković, pred nadležnim upravnim tijelima (ranije Uredom državne uprave u Karlovačkoj županiji, sada Upravnim odjelom za opću upravu Karlovačke županije) vodi se upravni postupak po zahtjevu prijašnjih vlasnika i njihovih nasljednika.

  1. U postupku je utvrđeno da prijašnjim vlasnicima nisu nacionalizirana dva dvosobna stana, jedan trosobni stan i jedan poslovni prostor, koji su danas u suvlasništvu nasljednika. Stoga su, za početak, netočni navodi da je obitelji Ane Milašinović ostavljena u vlasništvu samo soba koja je nekada bila sušionica za rublje, te da su morali ‘’otkupljivati vlastitu kuću’’.
  2. Netočni su i navodi autora da je Grad Karlovac rasprodavao imovinu, umjesto da ju vrati, jer Grad Karlovac nikada nije bio nadleža za rješavanje zahtjeva za naknadu oduzete imovine, pa tako i u slučaju palače Drašković, odnosno imovine obitelji Ane Milašinović. Grad Karlovac je u navedenim postupcima zainteresirana stranka samo zato jer je do stupanja na snagu Zakona o naknadi za imovinu  oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Grad Karlovac nužno bio nositelj prava korištenja oduzetih nekretnina te stoga automatizmom sudjelovao u navedenim postupcima.
  3. U tekstu se također navodi da je ključan problem u ulozi Grada Karlovca te da je Grad ‘’neke dijelove nekretnine prodao, usprkos zabrani, a vratio srušeno i uništeno’’, da ‘’ništa nisu isplatili niti pitali’’ te da se ‘’useljavalo, prodavalo’’ što je također netočna informacija. Prodana su tri stana za koje je u upravnim i sudskim postupcima nesporno utvrđeno da je na istima već postojalo stanarsko pravo, temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92. – pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 2/94.,44/94., 58/95. i 11/96.). U tom slučaju Grad je, kao raniji nositelj prava korištenja, imao pravo davati u najam prazne stanove do pravomoćnog okončanja postupka povrata. Napominjemo i to da sukladno Zakonu, pravo stanara na otkup nacionaliziranih stanova isključuje pravo na povrat stanova prijašnjim vlasnicima.
  4. Nadalje, za otkupljene stanove nasljednicima je utvrđeno pravo na naknadu, a obveznik isplate naknade je Fond za naknadu oduzete imovine, a ne Grad Karlovac, pa su i u tom slučaju iznesene netočne informacije. Grad Karlovac je u postupku bio obveznik povrata jedino dva stana za koja je utvrđeno da na istima nije postojao stanarski odnos, te za dva poslovna prostora, što je i vratio u vlasništvo i posjed podnositeljima zahtjeva. Samo za jedan manji stan, na kojem je postojao stanarski odnos, a stan nije otkupljen, nepravomoćnim rješenjem je podnositeljima vraćen u vlasništvo, ali ne i u posjed, odnosno sukladno Zakonu su dužni zaključiti s korisnikom ugovor o najmu sa zaštićenom najamninom.
  5. Navodi Ane Milašinović da su ‘’još 2010. godine upozoravali na urušavanje zgrade te na neaktivnost Grada, vlasnika polovice građevine“ također nisu točni, jer je predmetna nekretnina i tada bila u većinskom vlasništvu fizičkih osoba koje su dužne brinuti se o svojoj imovini po načelu dobrog gospodara, a za ostale stanove bili su u tijeku upravni i sudski postupci po pitanju vlasništva. Ana Milašinović i suvlasnici su bez ikakve zapreke mogli prijavljivati obnovu svoje imovine na brojne natječaje za sufinanciranje obnove pročelja, krovišta, statičku sanaciju i izmjenu stolarije za objekte unutar zone zaštite, što se sufinancira  između ostalog iz sredstava spomeničke rente.

I na kraju dodajemo i to da smo autora članka uputili da ne dolazi na sastanak gradonačelnika s Anom Milašinović, bez obzira na njen navodni poziv, o kojem nas nije obavijestila niti u jednom trenutku, jer se radi o privatnom vlasništvu i pravnim postupcima ne samo Ane Milašinović, već niza privatnih osoba, što dalje znači iznošenje brojnih osobnih podataka više osoba. Iz istog razloga nismo niti odgovorili odmah na upit autora koji je uslijedio trenutno nakon sastanka „što je bila tema i što je dogovoreno“, s obzirom da je tek uslijedio poziv Ani Milašinović na dodatni razgovor, a autor je tekst objavio već u ponedjeljak ujutro (8.2.2021.).

Naime, nakon razgovora s Anom Milašinović u petak, 5. 2. 2021., gradonačelnik Grada Karlovca je od stručnih službi, odnosno Upravnog odjela za imovinsko pravne odnose, trenutno zatražio da se stranku pozove na dodatni sastanak kako bi dobila točne informacije i pojašnjenje imovinsko pravne situacije, odnosno uloge Grada Karlovca u obnovi i vlasništvu nekretnine. Taj sastanak zakazan je istog dana za danas (utorak, 9. 2. 2021.), odnosno u najbržem mogućem roku, što je Ana Milašinović i prihvatila.

Žao nam je da autor teksta nije profesionalno provjerio brojne poluinformacije kojima je baratao u članku.“


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: