Zakon o vodama

U Zakonu o vodama u čl. 7 (N.N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) vode su proglašene kao opće dobro, te …