Disova nagrada Đorđu Nešiću

Đor­đe Ne­šić do­bit­nik je Di­so­ve na­gra­de za 2018. od­lu­kom ži­ri­ja ko­jem je pred­se­da­vao pro­fe­sor dr Ra­di­vo­je Mi­kić, uz uče­šće Ni­ko­le …