S odvjetnikom sam zaključio ugovor o zastupanju i potpisao punomoć čime je on preuzeo obvezu da me zastupa u konkretnom sudskom sporu, a ja sam se obvezao po potpisanom ugovoru isplatiti mu određeni iznos novca na ime nagrade i naknade za rad, što sam i učinio. Međutim, nakon što je prošla godina dana od dana potpisivanja punomoći i ugovora o zastupanju, saznao sam da odvjetnik nije postupao sukladno dogovorenom, odnosno nije poduzeo niti jednu radnju pred sudom. Nakon tog saznanja opozvao sam punomoć tom odvjetniku i tražio da mi vrati novac koji sam mu isplatio sukladno dogovoru. On je odbio vratiti mi novac koji sam mu dao s obrazloženjem da nemam pravo tražiti nazad dani novac jer da je iz tog novca naplaćena usluga sukladno Tarifi o nagradama i naknadama za rad odvjetnika. Je li pravno moguće u ovakvoj situaciji zahtijevati od odvjetnika vraćanje novca koji sam mu isplatio?

Slobodan P., Zagreb

Članak 4. Zakona o obveznim odnosima glasi (NN br. 35/2005): “U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.” Ukoliko smatrate da vaš punomoćnik nije po vašem nalogu, a sukladno nastalom ugovoru o nalogu, izvršio sve svoje obveze, onda je on takvim svojim ponašanjem upravo povrijedio temeljno i najvažnije načelo obveznih odnosa. Definiciju i značaj ovog načela najbolje je u pravnoj literaturi odredio eminentni stručnjak prof. Vilim Gorenc, koji smatra da poštovanje načela savjesnosti i poštenja znači postupati s povjerenjem i obzirima prema osobi i interesima druge strane, međusobno se izvješćivati o stanju ugovora i polagati račune, uvažavati interese obiju strana u vezi tumačenja ugovora, suzdržavati se od dvoličnog i proturječnog ponašanja, razvijati suradnju i pružanje zaštite prema trećima, otvorenost i iskrenost u vrijeme zasnivanja određenog obvezno-pravnog odnosa i spremnost na potpuno i valjano ostvarivanje ispunjenja ugovorom preuzetih obveza i očekivanja takvog ponašanja pri zasnivanju, ispunjenju i ostvarivanju prava suugovaratelja i sl.

Da biste jasno utvrdili svoju poziciju poštene strane u nastalom predmetnom obveznom odnosu, prvi savjet je da dobijete tumačenje primjene Tarife o nagradama i naknadama za rad odvjetnika (NN 142/2012 od 19. prosinca 2012. s izmjenama i dopunama objavljenima u NN 103/2014 od 27. kolovoza 2014., NN 118/2014 od 3. listopada 2014. i NN 107/2015 od 7. listopada 2015.). Važna napomena za konkretnu pravnu situaciju odnosi se na to da ste vi pravno neuka stranka, odnosno ne raspolažete stručnim znanjem o tome koje je sve pravne radnje vaš punomoćnik mogao učiniti prema vašem nalogu u periodu od godine dana, odnosno do opoziva punomoći. Kroz tumačenje Tarife o nagradama i naknadama za rad odvjetnika imat ćete jasniju sliku onoga što je vaš punomoćnik napravio i mogao napraviti za vas sukladno Tarifi. Ukoliko ste strana čistih ruku, imate pravo potraživati naknadu štete koja vam je nastala povredom načela savjesnosti i poštenja.

Sukladno čl. 7 st. 1 Zakona o parničnom postupku (NN br. 04/1977 do 89/2014.): “Stranke su dužne iznijeti činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.” Stoga je vaš zadatak da u sudskom sporu u kojem utužujete povredu načela savjesnosti i poštenja dokažete kako odvjetnik kojem ste potpisali punomoć nije u obavljanju dogovorenog posla izvršavao svoje obveze iako je iste naplatio. U toj odštetnoj parnici šteta koju potražujete bila bi prikazana u vidu iznosa koji ste isplatili bivšem punomoćniku i koju od istog tražite da vam vrati zbog povrede načela savjesnosti i poštenja. Odnosno, ovaj pravni put predstavlja načelni odgovor na vaše pitanje o tome postoji li pravna mogućnost zahtijevati od odvjetnika vraćanje novca koji ste mu isplatili.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email