Pred sudovima Republike Hrvatske vodim više sudskih postupaka. Svi ti postupci odnose se na zaštitu prava vlasništva na istoj nekretnini. Tako vodim postupke radi razvrgnuća suvlasništva, radi utvrđenja prava vlasništva, radi utvrđenja ništetnosti kupoprodajnog ugovora, radi povrata u posjed i povraćaja u prvobitno stanje, kao i dvije privatne tužbe u kaznenom postupku. Između ostalog, još su dva postupka pravomoćno okončana. Postupci traju već 20 godina. Tek sam ovih dana, a prvi put da je jedan postupak došao u tu fazu, primila odluku Vrhovnog suda kojom se odbacuje revizija u postupku povrata u posjed i povraćaja u prvobitno stanje. Revizija je odbačena s obrazloženjem da nisu ispunjene pretpostavke za izjavljivanje izvanredne revizije. Da li sada, napokon, mogu podnijeti ustavnu tužbu zbog svih šikaniranja koja sam doživjela pred sudovima unazad 20 godina?

Marija S., Rijeka

Ustavni zakon o Ustavnom sudu (UZUS) u čl. 62 st. 1 propisuje: “(1) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u daljnjem tekstu: ustavno pravo). (2) Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen. (3) U stvarima u kojima je dopušten upravni spor, odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima.” Ustavna se tužba može podnijeti u roku 30 dana raču­najući od dana primitka odluke.

Prvi dio odgovora na vaše pitanje odnosi se na to jesu li ispunjene postupovne pretpostavke za podnošenje ustavne tuže. Prema gore citiranim odredbama zakona, ustavnopravnu zaštitu možete tražiti samo ukoliko je neko državno tijelo odnosno sud donio određenu pisanu odluku kojom se povređuju vaša osnovna ljudska prava zaštićena Ustavom Republike Hrvatske. To znači da je isključena mogućnost da se Ustavnom sudu obratite i zbog dugogodišnjeg trpljenja određenog ponašanja samih sudova. U vašem slučaju pojedinačni akt protiv kojeg podnosite ustavnu tužbu jest rješenje odnosno odluka Vrhovnog suda kojom je odbačena izvanredna revizija i time ste iscrpili pravni put kao postupovnu pretpostavku ustavne tužbe. Pravni put je iscrpljen, a to stoji i u gore citiranom stavku 3 čl. 62 UZUS-a, kada je odlučeno o reviziji. Međutim, to bi bilo tako samo u onim situacijama kada je sukladno Zakonu o parničnom postupku revizija dopuštena i kada je Vrhovni sud o toj reviziji odlučio o biti odnosno sadržaju te pravne stvari. U vašem slučaju izvanredna revizija je odbačena jer je ista bila nedopuštena. Prema stajalištu Ustavnog suda, ustavna tužba podnijeta povodom takvog rješenja razmatrat će se isključivo zbog povrede prava na pravično suđenje koje je zaštićeno člankom 29 Ustava RH, a ne i zbog druge eventualne povrede ustavnih prava.

Kada postoji situacija da se podnosi revizija Vrhovnom sudu, unatoč nesigurnosti jesu li ispunjene pretpostavke za izjavljivanje revizije odnosno izvanredne revizije, situacija se prevladava na način da se ustavna tužba podnosi istovremeno kada i revizija kako bi se ispoštovao zakonski rok podnošenja ustavne tužbe od 30 dana od dana konačne odluke. U tom slučaju ustavni sud zastaje s odlučivanjem o ustavnoj tužbi sve dok se ne odluči o takvoj reviziji. Kako niste iskoristili tu mogućnost, o svim drugim prigovorima o povredi vaših ljudskih prava kroz postupak nižih sudova ustavni sud neće odlučivati, osim u dijelu je li Vrhovni sud kroz odbačaj izvanredne revizije povrijedio vaše pravo na pošteno suđenje.

U svakom slučaju, čl. 29 Ustava Republike Hrvatske sadrži opće jamstvo poštenog suđenja i niz načela kojima se to pravo mora štititi. Iako nismo ulazili u razloge izjavljivanja izvanredne revizije kao ni u sadržaj i razloge njenog odbačaja, u ustavnoj tužbi je potrebno iznijeti što više činjenica koje ukazuju na povredu vašeg prava na pravično suđenje koje je rezultiralo odbačajem revizije. Kada bi vaša ustavna tužba uspjela, Ustavni sud bi ukinuo rješenje Vrhovnog suda i vratio predmet tom sudu na ponovno odlučivanje o izvanrednoj reviziji.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email