Naslijedio sam 1/3 suvlasništva u stambenoj zgradi, a što u svari predstavlja stan i dio ulične konobe koja se nalazi uz zgradu. Zgrada nije etažirana, kao ni konoba, iako se zna koji je dio konobe od susjeda, a koji je pripadao mojim roditeljima, a sada meni. Međutim, susjed je dugogodišnji korisnik tog dijela konobe koji je također samostalna cjelina: u istu je ulagao i renovirao je. Nakon što sam ušao u tu konobu i promijenio bravu, isti je provalio u konobu i promijenio bravu i još me tužio radi smetanja posjeda. Na koji način da povratim u posjed dio konobe koji je u mom vlasništvu?

Darko Z., Rijeka

S obzirom na to da je vama kao vlasniku uskraćena ovlast posjedovati konobu, imate mogućnost sukladno čl. 161 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14; dalje u tekstu ZV) da zahtijevate od posjednika da vam preda u posjed stvar na kojoj imate pravo vlasništva. To možete ostvariti tužbom čije pretpostavke uređuje odredba čl. 162 ZV-a. Vlasničkom odnosno vindikacijskom tužbom vlasnik neposjednik (tužitelj) od posjednika (tuženika) zahtijeva predaju u posjed predmeta na kome ima pravo vlasništva. U takvom sudskom postupku pokrenutom vindikacijskom tužbom tužitelj je dužan dokazati: 1) svoje pravo vlasništva na stvari, 2) da se stvar koju traži nalazi u posjedu tuženika i 3) identitet stvari.

Posjednik vaše stvari sukladno čl. 21 ZV-a zaštitio je svoj posjed konobe putem samopomoći na način da je nakon što mu je posjed oduzet promijenio bravu i ponovno ušao u konobu. ZV u čl. 21 st. 4 određuje da se zaštita prava na posjed ostvaruje u posebnom postupku pred sudom (postupak zbog smetanja posjeda) ili putem samopomoći. Posjednik vaše stvari zatražio je i sudsku zaštitu posjeda jer je pokrenuo postupak radi smetanja posjeda. U takvim postupcima zaštita se pruža samo onom tko je posljednji posjedovao stvar i kome je posjed smetan, bez obzira na pravo na posjed, pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje posjeda bilo u kakvom društvenom, javnom ili sličnom interesu. Kod tužbi za smetanje posjeda vrlo je važan rok pokretanja postupka. Čl. 21 st. 4 ZV-a propisuje da se tužba mora podignuti u roku od 30 dana od dana kada je smetani saznao za čin smetanja i počinitelja smetnje, a najkasnije godinu dana od dana nastanka smetnje. U suprotnom, preuzeti posjed postaje miran posjed koji će uživati zakonsku zaštitu. U tužbenom zahtjevu radi smetanja posjeda traži se utvrđivanje tuženikova smetanja posjeda i uspostava prethodnog posjedovnog stanja kao i zabrana takvog ili sličnog smetanja.

Ukoliko je vaš susjed i nakon što je zaštitio svoj posjed putem samopomoći, odnosno silom, pokrenuo i sudski postupak radi smetanja posjeda sukladno sudskoj praksi (Županijski sud u Zagrebu Gž-8191/00 od 16. januara 2001.), ne bi imao pravo na sudsku zaštitu. Stoga je važno da istaknete tu činjenicu u postupku radi smetanja posjeda u kojem ste pasivno legitimirani kao tuženi, a sve radi ishoda započetog spora u vašu korist.

Ono što ova situacija može izazvati jest spor oko prava vlasništva na predmetnoj konobi. Sadašnji posjednik je dugogodišnji korisnik konobe i istu je rekonstruirao (adaptirao). U takvim slučajevima zakon otvara mogućnost stjecanja prava vlasništva dosjelošću, a sukladno sudskoj praksi prema odluci Vrhovnog suda Gzz-71/84, i zbog rekonstrukcije (adaptacije), a koja odluka glasi: “Adaptacijom (rekonstrukcijom) građevine u pravilu se ne stječe stvarnopravni, već eventualno obveznopravni zahtjev, ali ako je riječ o znatnijim radovima, nakon kojih prvobitna građevina u pretežnom dijelu prestaje postojati i kada je to među strankama ugovoreno, ne može se isključiti izmjena stvarnopravnih odnosa.”

Pravo vlasništva na opisanim nekretnina stekli ste temeljem nasljeđivanja, pa možda niste dovoljno upoznati sa svim konkretnim okolnostima ovog slučaja. Potrebno je saznati sve važne činjenice koje se odnose na okolnosti posjedovanja dijela konobe od strane sadašnjeg posjednika, temelj stjecanja prava posjeda, vrijeme trajanja tog posjeda, način ulaganja i slično. Onog trenutka kada pokrenete sudski spor vindikacijskom tužbom, izazvali ste tuženika. Ukoliko tuženik želi zadržati predmetnu konobu u svom posjedu, on može osporavati vaše pravo vlasništva. U tom slučaju treba pokrenuti sudski postupak tužbom radi utvrđenja prava vlasništva temeljem zakonom predviđenih mogućnosti.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email