Imam registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i proizvodim brašno za vlastite potrebe. Koje je sve uvjete potrebno zadovoljiti da bi se brašno proizvelo i stavilo na tržište?
Milorad J., Knin

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) koje se bavi preradom žitarica u brašno mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Potrebno je također registrirati sve objekte za preradu pri Ministarstvu zdravlja, sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata i o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju hranom (N. N. 125/08, 55/09, 130/10). Ministarstvo zdravlja izdaje Rješenje o registraciji objekta i Izvod iz Upisnika registriranih objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i kontrolira zdravstvenu ispravnost namirnica. Dokumentacija se dostavlja nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije. Zahtjev za evidentiranje objekta možete naći u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva zdravlja. Ukoliko je potrebno, a ovisno o obujmu prerade, bitno je registrirati i dopunsku djelatnost prema važećem Pravilniku o dopunskim djelatnostima. Sama prerada biljne hrane je u nadležnosti sanitarne inspekcije i potrebno je da odgovorna osoba kao i drugi koji sudjeluju u preradi hrane imaju sanitarnu knjižicu i položen higijenski minimum.
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (N. N. 48/05, 130/04, 140/05, 143/05, 83/09, 93/13 i 14/14 ) regulira prodaju, prijevoz, skladištenje i čuvanje radi prodaje, te bilo koji oblik razmjene, zamjene ili ustupanja brašna uz naknadu ili bez naknade, isporuku brašna za uslugu mljevenja pšenice, raži i kukuruza, vlastitu preradu te uvoz i izvoz brašna. Proizvođač brašna dužan je osigurati sljedivost proizvoda u skladu s važećim propisima o hrani i propisima donesenim na temelju tog zakona, odnosno mora imati uvedenu HACCP proceduru, a mali subjekti mogu imati vodiče dobre higijenske prakse koji navode kritične točke u proizvodnji i njihovo svladavanje.
Prostori u kojima se obavlja proces proizvodnje i prerade moraju biti čisti i održavani, s tekućom toplom i hladnom vodom, te moraju zadovoljiti higijenske uvjete i mikrobiološke kriterije propisane Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (N. N. 81/13). Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N. N. 79/07, 113/08, 43/09), kontinuirano se mora provoditi dezinfekcija, a povremeno dezinsekcija i deratizacija. Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja obavlja inspekcijske poslove prema tim zakonima. Prema Pravilniku o označavanju i reklamiranju hrane, prilikom stavljanja svakog proizvoda na tržište, pa tako i brašna, potrebno je naznačiti naziv hrane pod kojim se ista prodaje, popis sastojaka, količinu određenih sastojaka ili kategoriju sastojaka, neto količinu ili količinu punjenja, rok trajanja, uvjete čuvanja i upotrebe, gdje je to potrebno, odnosno ako mogu utjecati na trajnost hrane, naziv i adresu proizvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a koji ima sjedište u Europskoj uniji, pojedinosti o mjestu podrijetla. Proizvođač brašna također je dužan voditi evidenciju o proizvodnji i prometu brašna, o čemu podatke dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.
 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email