Prilikom upisivanja moga imena i prezimena u Google tražilicu na internetskim stranicama pojavljuju se tekstovi koji stvaraju predrasude o meni. Obratio sam se hrvatskom Googleu radi uklanjanja spornih URL-ova odnosno web-adresa kako bi se na taj način prestalo s daljnjim nanošenjem štete koju trpim zbog objavljenih tekstova s mojim podacima, štoviše, predmetni podaci su irelevantni, nisu aktualni i potpuno su nevažni.

Međutim, hrvatski Google moj zahtjev je odbio s obrazloženjem da su sporni URL-ovi odnosno web-adrese vrlo značajne za javnost. Dalje, Google u odgovoru navodi da ukoliko nisam zadovoljan takvom odlukom, mogu pred nadležnim državnim tijelom pokrenuti postupak za zaštitu privatnosti. Da li postoji mogućnost pokretanja sudskog spora protiv Googlea kako bih temeljem sudske odluke uklonio sporne tekstove s web-adresa koje se nalaze na njegovom pretraživaču?

Dejan Š., Zagreb

Da bismo odgovorili na vaše pitanje potrebno je, prije svega, razmotriti odluku Suda Europske unije u Luksemburgu u slučaju Google and Google Inc. v. Mario Costeja Gonzalez. U tom predmetu, koji se našao pred nadležnim španjolskim sudom, Costeja Gonzalez tužio je španjolski Google radi uklanjanja odnosno brisanja informacija o njemu koje se nalaze na web-adresama Google tražilice. Prije konačne odluke, španjolski sud obratio se Sudu Europske unije u vezi primjene Direktive o zaštiti podataka (Direktiva 95/46 EC) i to u materijalnom i teritorijalnom opsegu njene primjene. Naime, španjolski sud postavio je pitanje predstavljaju li aktivnosti Google tražilice “obradu osobnih podataka” i ako je to tako, da li je operater tražilice nadzornik nad obradom osobnih podataka. Stav Suda EU u odnosu na materijalni opseg primjene Direktive bio je da radnje koje obavlja Google u odnosu na djelovanje svojeg pretraživača ulaze u doseg Direktive, da te aktivnosti predstavljaju obradu osobnih podataka i da je Google nadzornik nad obradom tih podataka. Tako je definitivno riješena dilema tko je odgovoran za uklanjanje spornih podataka koji su na internetu.

U predmetnoj odluci sud je također utvrdio ulazi li djelovanje španjolskog Googlea u teritorijalni opseg Direktive za zaštitu podataka. U svojoj odluci sud navodi da aktivnost španjolskog Googlea predstavlja prodaju prostora za oglašavanje u svojoj tražilici i da je to, prije svega, ekonomska aktivnost. Prema navedenom obrazloženju proizlazi da pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj trebamo tužiti hrvatski Google.

Ukoliko se vratimo na vaše pitanje kako pronaći put da se sudskom odlukom uklone vaši osobni podaci s web-stranica, smatramo da nam je odluka Suda EU otvorila mogućnost za podnošenje tužbe kod mjesno nadležnog općinskog suda u Republici Hrvatskoj sa zahtjevom da se uklone tekstovi s vašim podacima s web-adresa i na taj način prestanu povrede vašeg prava osobnosti. U takvom sudskom sporu morat ćete dokazivati da vam je objavom podataka na određenim web-stranicama povrijeđeno pravo na privatnost, i to pravo na ugled, čast i dostojanstvo, pravo na tjelesno i duševno zdravlje koje je zagarantirano svakom čovjeku čl. 35 Ustava Republike Hrvatske i čl. 8 Europske konvencije za zaštitu osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Također, uz zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava na privatnost u takvom sudskom sporu treba se pozivati i na pravo da sve što je objavljeno o vama treba biti i zaboravljeno. To “pravo na zaborav” trebalo bi omogućiti svakom pojedincu bez obzira na postojanje prava na privatnost s jedne strane i postojanje javnog interesa za objavu podataka s druge strane, ukoliko on smatra da podaci o njemu više nisu ni na koji način aktualni ili da nema nijednog opravdanog razloga da ih se čuva.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email