Prije nekoliko godina obratio sam vam se s pitanjem kada će biti vraćena imovina Srpskom privrednom društvu Privrednik, oduzeta 1946. godine, kada je tadašnja komunistička vlast ugasila društvo i nacionalizirala svu njegovu imovnu. Rečeno mi je da se predmet nalazi u završnoj fazi donošenja političke odluke o povratu vlasništva po modelu povrata imovine Židovskoj općini i Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, odnosno da će se Privrednikova imovina u Zagrebu vratiti darovnicom. Međutim, u javnosti nema informacija o okončanju tog procesa. Da li je Privrednik postao vlasnik nekretnina u Zagrebu koje su mu oduzete 1946. godine?

Đuro J., Zagreb

Već duži period čeka se završetak političkog dijela procesa koji je presudan za povrat Privrednikove imovine. Vlada je identični problem povrata imovine Židovskoj općini u Zagrebu i imovine Srpskog kulturnog društva Prosvjeta riješila darovanjem njihove nekadašnje imovine, koja je u trenutku odluke (2015.) bila u vlasništvu Republike Hrvatske. Istovremeno, imovina koju je Privrednik potraživao u zemljišnim knjigama nije bila upisana kao vlasništvo Republike Hrvatske, već kao društvena i općenarodna imovina. Zbog takve formalno-pravne prepreke Vlada tada nije donijela odluku o darovanju imovine Privredniku, već je donijela zaključak sukladno čl. 8 i čl. 31 st. 3 Zakona o vladi. Prema navedenom članku 31 st. 3 tog zakona, Vlada je ovlaštena da zaključkom utvrđuje stajališta u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuje zadaće tijelima državne uprave.

U navedenom zaključku Vlada specificira nekretnine koje su predmet njezinog odlučivanja (nekretnine u Zagrebu, Preradovićeva 18, 18/1 i 18/2, Gajeva 15 i Berislavićeva 4) te iznosi stajalište da će naknadno donijeti odluku o darovanju tih nekretnina Privredniku, kada se na tim nekretninama utvrdi pravo vlasništva Republike Hrvatske. Dakle, predmetni zaključak je stav Vlade, namjera i priznanje Privredniku da je važna njegova društvena uloga u doprinosu općedruštvenom napretku i prosperitetu. Stoga se pitanje opstanka i pomaganja takvom društvu mora rješavati na nivou Vlade. U obrazloženju zaključka iznijet je mjerodavni pravni okvir za donošenje odluke o darovanju predmetnih nekretnina, a koji se nalazi u članku 1 i 15 Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10, 5/14), u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe (Međunarodni ugovori 17/97), kao i u recentnoj sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Gorzelik i drugi protiv Poljske i u odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske (U-I-3786/2010, U-I-3553/2011).

Nakon decidiranog stava iznesenog u zaključku Vlade kojim Privrednik zaslužuje postati ponovni vlasnik svojih nekretnina u Zagrebu, Privrednik je poduzeo daljnje pravne radnje kako bi predmetne nekretnine postale vlasništvo Republike Hrvatske. U konkretnom slučaju radilo se o navedenim nekretninama u Zagrebu koje su bile oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, pa prema čl. 77 Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002) Republika Hrvatska može steći pravo vlasništva na takvoj imovini ukoliko zahtjev za naknadu nije podnijet ili je pravomoćno odbijen i to sve sukladno čl. 129 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojim je određen način stjecanja prava vlasništva temeljem zakona.

Stoga su, sukladno zaključku Vlade, Srpsko privredno društvo Privrednik, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i Srpska pravoslavna crkvena općina u Zagrebu povukli zahtjeve za povrat imovine, i tako stvorili pretpostavke sukladno čl. 77 Zakona o naknadi. Nakon povlačenja zahtjeva, nadležno tijelo je obustavilo postupke. Potom je Državno odvjetništvo pokrenulo postupke radi utvrđivanja prava vlasništva Republike Hrvatske na predmetnim nekretninama, koji su rezultirali uknjižbom prava vlasništva u korist Republike Hrvatske.

Prema tome, odgovor na vaše pitanje, nažalost, još čekamo. Privrednik je obavijestio Vladu da su ispunjene sve formalno-pravne pretpostavke sukladno zaključku i predložio da Vlada donese odluku kojom će udovoljiti zahtjevu Privrednika o prijenosu prava vlasništva nekretnina u njegovu korist, “uvažavajući preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, od 30. rujna 2015. godine, kao i značaj rada i svih drugih aktivnosti vezanih za rad tog društva na području znanosti i obrazovanja i sveukupnog doprinosa općedruštvenom napretku i prosperitetu”, kako piše u zaključku Vlade.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email