Javni poziv za iskazivanje interesa za projekt “Unaprjeđenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi” otvoren je za sve multietničke jedinice lokalne samouprave u jugoistočnoj Europi

(Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, „Bivša jugoslovenska Republika Makedonija“ i „Kosovo“)

Cilj zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe „Unaprjeđenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ je poboljšanje pristupa pravima za manjine na raznim razinama vlasti u jugoistočnoj Europi na osnovu standarda Vijeća Europe u ovom području, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

Projekt je dizajniran tako da sruši barijere sa kojima se susreću manjine kako bi mogli u potpunosti uživati svoja prava. Projekt se oslanja na činjenicu da se iskustva i izazovi mogu osjetiti na lokalnom nivou u lokalnim zajednicama uključujući i pitanja ograničenih resursa sa kojima se raspolaže i mogu biti veoma slični svim korisnicima projekta i da zapravo praktične  mjere koje se uspješno sprovedu u jednoj Općini mogu povećati koheziju i pristup pravima koja bi također mogla biti veoma korisna za druge.

Posebni ciljevi projekta su:

– Podržati lokalne vlasti da poboljšaju politike i izgrade kapacitete za implementaciju manjinskih prava u odabranim Općinama u regionu;
– Identifikovati i podijeliti primjere dobre prakse između odabranih Općina i razviti prihvatljive modele koji bi se mogli koristiti i u drugim Općinama u regionu;
– Na osnovu izvještaja sa lokalnog nivoa, zajedno sa preporukama i izvještajima Vijeća/Savjeta Europe koji vrši kontinuirani monitoring, osigurati podršku za zakonodavne i političke promjene na najvišim niovima vlasti.

Sredstva Vijeća Europe namijenjena jedinicama lokalne samouprave ograničena su na 18.000,00 eura po jedinici. Odabrane jedinice će dati doprinos od 10% cjelokupnom proračunu projekta, koji neće prijeći iznos od 20.000,00 eura. Odabrana jedinica lokalne samouprave može doprineti realizaciji projekta novčano ili kroz različite vidove podrške (ljudski resursi, troškovi administracije, putni troškovi itd.).

Rok za podnošenje prijava je 15. rujan 2014. godine (24:00).

Odabrane jedinice će, ukoliko je potrebno, dobiti pomoć pri izradi projekata.

Novčana sredstva će biti dodijeljena početkom prosinca 2014. godine.

Više o Projektu, njegovim ciljevima i kriterijima odabira jedinica lokalne samouprave se nalaze na linku http://pjp-eu.coe.int/web/minority-rights/project-documents

Napomena: trenutno je sav tekst na engleskom jeziku, ali radi se ubrzano da tekstovi budu prevedeni na hrvatski.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email