Policijska uprava u Sisku donijela je rješenje po službenoj dužnost kojim odjavljuje moje prebivalište u Sisku. U obvezi sam, u roku od osam dana od njegove izvršnosti, vratiti osobnu iskaznicu koja ima rok važenja do 2021. godine. U navedenom rješenju se obrazlaže da su policijski djelatnici obavili terensku provjeru i da su utvrdili da ne živim na navedenoj adresi, već da tu dolazim samo u posjete. Međutim, sve to nije točno. Jedinu imovinu i jedino mjesto prebivališta imam u Sisku, gdje sam se vratio nakon rata. U kući koja je moje vlasništvo ostale su živjeti moja kćerka i bivša supruga. Bivša supruga i kćerka protive se zajedničkom životu u toj mojoj kući, iako nemam gdje drugdje živjeti. K tome, vozač sam kamiona u međunarodnom transportu i uvijek sam na putu. Kako je moguće da je policija na temelju prijave i izjava moje bivše supruge odjavila moje prebivalište što za posljedicu ima oduzimanje osobne iskaznice? Ako se postupi po ovakvoj odluci, neću imati osobnu iskaznicu ni putovnicu i neću se moći slobodno kretati i raditi svoj posao. Nigdje se drugdje ne mogu prijaviti. Na koji način mogu promijeniti takvu policijsku odluku?

Vlado V., Sisak

Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/12) člankom 12 propisuje sljedeće: “Policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba.”

Međutim, ono što je važno, a što također stoji u samom zakonskom tekstu, odnosi se na to da je nadležna policijska uprava dužna provesti postupak utvrđenja činjenica i okolnosti kako bi se nedvojbeno zaključilo živi li osoba na adresi prijavljenog prebivališta. Prema tome, nije zakonita odluka kojoj nije prethodio takav postupak. Konkretno, nadležno tijelo u vašem predmetu propušta utvrditi niz važnih činjenica za donošenje takve odluke. Kao prvo, da nemate nigdje drugdje u inozemstvu prijavljeno još jedno prebivalište. Dalje, osobe koje su vas prijavile da ne živite na prijavljenoj adresi bespravne su korisnice vaše imovine. I na kraju, važno je navesti da radite u međunarodnom transportu i iz profesionalnih i ekonomskih razloga ne možete stalno boraviti na adresi prebivališta.

Može se jednostavno zaključiti kako se radi o ishitrenoj odluci iz razloga što ste povratnik u Republiku Hrvatsku srpske nacionalnosti. Na temelju tih činjenica se prejudicira da u Srbiji ili nekoj drugoj državi također imate prijavljeno prebivalište i da tamo stvarno i živite te da su stoga ispunjene zakonske pretpostavke za odjavu prebivališta.

Protiv takvog nezakonitog rješenja policijske uprave nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravnom tužbom tražit ćete poništenje predmetnog rješenja.

Obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji samo u slučaju ako se hrvatski državljanin iseli iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. U slučaju da hrvatski državljanin u inozemstvu privremeno boravi, treba o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu gdje ima prijavljeno prebivalište. A to znači da osoba koja ima privremeni boravak u inozemstvu može i dalje imati prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu. Prema zakonu, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, a tamo nemaju namjeru ostati živjeti, nisu dužne odjavljivati svoje prebivalište, ali su dužne o tome dojaviti policijskoj upravi, tu dojavu obnoviti nakon pet godina i ponovno je obnavljati svaku treću godinu dok budu boravile u inozemstvu.

Važno je da policijsku upravu u Sisku obavijestite o svim razlozima zbog kojih niste u mogućnosti biti stalno kod kuće, odnosno stvarno živjeti na adresi na kojoj imate prijavljeno prebivalište.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email